I-ประชุม

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

I-ประชุม

ติดต่อเจ้าหน้าที่
084-401-7489, 095-964-9224
Line ID : @dkr5712q

аёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аёЉаёёаёЎаё§аёґаёЉаёІаёЃаёІаёЈаё›аёЈаё°аё€аёіаё›аёµ 2562
Practical Points and Updates in Neonatal Care

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

аё§аё±аё™аё—аёµа№€ 28 аёЄаёґаё‡аё«аёІаё„аёЎ 2562
MC: อ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต

07.30-08.00 น. ลงทะเบียน
08.00-09.30 аё™. Symposium I : Update Guidelines 2020 for Sepsis & Parenteral Nutrition
Chairman : аёЁ.а№ЂаёЃаёµаёўаёЈаё•аёґаё„аёёаё“ аё™аёћ.аё­аё™аё±аё™аё•а№Њ а№Ђаё•аёЉаё°а№Ђаё§аёЉ
Speaker :
รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
09.30-10.00 аё™. аё­аёІаё«аёІаёЈаё§а№€аёІаё‡
10.00-11.30 аё™. Symposium II : Common Problems in the Nursery
Chairman : аёњаёЁ.аёћаёЌ.аё›аёЈаё°аёЄаёґаё™ аё€аё±аё™аё—аёЈа№Њаё§аёґаё—аё±аё™
Speaker :
ผศ.(พิเศษ) พญ.มิรา โครานา
аёњаёЁ.аё™аёћ.аёћаё¤аё«аё±аёЄ аёћаё‡аё©а№ЊаёЎаёµ
11.30-12.00 น. พิธีเปิดโดยประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย: รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
12.00-12.30 аё™. Luncheon symposium
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.15 น. “Hot Topics in Neonatology 2020”
Speaker: ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน์
14.15-14.45 аё™. Special Lecture:
14.45-15.15 аё™. аё­аёІаё«аёІаёЈаё§а№€аёІаё‡
15.15-16.30 аё™. а№Ѓаёћаё—аёўа№Њ Interactive Session: Common Problems in Nursery
Speaker:
аёЈаёЁ.аёћаёЌ.аё§аёІаёЈаёґаёЉаёІ а№Ђаё€аё™аё€аёґаё™аё”аёІаёЎаё±аёў
รศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
พยาบาล Early Warning Signs
Speaker:
พว.มาลัย มั่งชม
พว.วิมลวัลย์ วโรฬาร
พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

аё§аё±аё™аё—аёµа№€ 29 аёЄаёґаё‡аё«аёІаё„аёЎ 2562
MC: ผศ.พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ

08.00-08.30 น. พิธีมุทิตาจิตอาจารย์เกษียณอายุราชการ
08.30-10.00 аё™. Symposium III : Respiratory Management in BPD: Prevention and Treatment
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์
Speaker :
รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช
ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ
10.00-10.30 аё™. аё­аёІаё«аёІаёЈаё§а№€аёІаё‡
10.30-12.00 аё™. Symposium IV : Fluid & Electrolytes Management in ELBW
Chairman: พล.ต.ต.พญ. นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
Speaker:
ผศ.พ.ท.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
อ.พญ.นันท์ธิดา ภัทราประยูร
12.00-12.30 аё™. Luncheon symposium
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.15 аё™. Immunization in Preterm Infants
Speaker: аёњаёЁ.аёћаёЌ.аё€аёЈаёЈаёўаёІ аё€аёґаёЈаё°аё›аёЈаё°аё”аёґаё©аёђаёІ
14.15-14.45 аё™. Special Lecture:
14.45-15.15 аё™. аё­аёІаё«аёІаёЈаё§а№€аёІаё‡
15.15-16.30 аё™. а№Ѓаёћаё—аёўа№Њ Interactive Session: Hyponatremia & Hypernatremia
Speaker:
รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
พ.ต.ต.นพ.ณพล จิตรศรีศักดา
ผศ.พญ.กุลวดี มณีนิล
พยาบาล Nurses’ Roles in the Care of Infants with BPD
Speaker:
аёЁ.аё”аёЈ.аё§аёµаё“аёІ аё€аёµаёЈаё°а№Ѓаёћаё—аёўа№Њ
พว.พิกุล ขำศรีบุศ
аёћаё§.аё›аёІаёЈаёґаёЉаёІаё•аёґ аё”аёіаёЈаё‡аёЈаё±аёЃаё©а№Њ

аё§аё±аё™аё—аёµа№€ 30 аёЄаёґаё‡аё«аёІаё„аёЎ 2562
MC: พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

08.30-10.00 аё™. Symposium V : Lesson Learned from Real Situations
Chairman : аёЁ.а№ЂаёЃаёµаёўаёЈаё•аёґаё„аёёаё“ аё™аёћ. а№ЂаёЃаёЈаёµаёўаё‡аёЁаё±аёЃаё”аёґа№Њ аё€аёµаёЈаё°а№Ѓаёћаё—аёўа№Њ
Speaker:
аёЁ. а№ЂаёЃаёµаёўаёЈаё•аёґаё„аёёаё“ аё™аёћ. а№ЂаёЃаёЈаёµаёўаё‡аёЁаё±аёЃаё”аёґа№Њ аё€аёµаёЈаё°а№Ѓаёћаё—аёўа№Њ
นพ. ธีรวัฒน์ บุดดาวงศ์
10.00-10.30 аё™. аё­аёІаё«аёІаёЈаё§а№€аёІаё‡
10.30-11.45 аё™. Symposium VI : Feeding Practice in Preterm Infants
ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
Speaker:
аёњаёЁ.аёћаёЌ.аё§аёЈаёІаё‡аё—аёґаёћаёўа№Њ аё„аё№аё§аёёаё’аёўаёІаёЃаёЈ
พ.ท.นพ.ธานินทร์ พิรุณเนตร
11.45-12.30 аё™. Hearing Screening
Speaker:
аёЁ.аё™аёћ.аё›аёЈаё°аёЉаёІ аё™аё±аё™аё—а№Њаё™аё¤аёЎаёґаё•
รศ.กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ
12.30-13.30น. อาหารกลางวัน
13.30-14.00 аё™. Special Lecture
14.00-15.30 аё™. Symposium VII : Management of HIE
Chairman: ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
Speaker:
аёњаёЁ.аё™аёћ.аёЄаё±аё™аё•аёґ аё›аёёаё“аё“аё°аё«аёґаё•аёІаё™аё™аё—а№Њ
аёЈаёЁ.аёћаёЌ.аёЈаё±аёЉаёЋаёІ аёЃаёґаё€аёЄаёЎаёЎаёІаёЈаё–
15.30-16.00 аё™. аё­аёІаё«аёІаёЈаё§а№€аёІаё‡

Copyright © 2020 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย

I-ประชุม

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
๑.เรื่อง แจ้งจากสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
๒.เรื่อง แจ้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓.เรื่อง แจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
๔.เรื่อง แจ้งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
๕.เรื่อง แจ้งจากคณะสงฆ์กลุ่มอำเภอ

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓
เรื่อง การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ปี ๒๕๕๓
เรื่อง.

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๑.เรื่อง โครงการโคราชวัดปลอดเหล้าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
๒. เรื่อง นโยบายการคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๓
๓.เรื่อง การจัดงานวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๓

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๑.เรื่อง.
๒.เรื่อง.

วาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
เรื่อง กำหนดการมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
เรื่อง การประชุมมหาสังฆสันนิบาต และการทอดผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
เรื่อง โครงการฝึกซ้อมบทสวดมนต์ศาสนพิธี และตรวจเยี่ยมวัด

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ปี ๒๕๕๐
ปี ๑๕๕๑
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕

เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือน เมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือน มิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือน สิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม

รวมปุ่มคำสั่งลัด Microsoft Teams บน Windows 10

รวมปุ่มคำสั่งลัด Microsoft Teams หรือปุ่ม Shortcut ของ Microsoft Teams ก็มีเหมือนกันเช่นเดียวกับตระกูลของ Microsoft 365 ( ชื่อเดิมคือ Office 365 ) แต่จะแบ่งเป็น 2 เวอร์ชั่นคือ เวอร์ชั่นบนแอปและเวอร์ชั่นบน Windows ซึ่งจะมีทั้งเหมือนกันและต่างกันเล็กน้อย

รวมปุ่มคำสั่งทั่วไป

 • โชว์ปุ่ม Hotkeys ต่างๆ: Ctrl+.
 • โชว์คำสั่ง : Ctrl+/
 • ค้นหา : Ctrl+E
 • ไปยัง: Ctrl+G (On the web: Ctrl+Shift+G )
 • สร้างแชทใหม่ : Ctrl+N (On the web: Left Alt+N)
 • เปิดการตั้งค่า : Ctrl+,
 • ปุ่มช่วยเหลือ หรือวิธีใช้ : F1 (On the web: Ctrl+F1)
 • ซูมเข้า: Ctrl+=
 • ซูมออก : Ctrl+-

ปุ่มทิศทางต่างๆ

 • เปิดกิจกรรม : Ctrl+1 (On the web: Ctrl+Shift+1)
 • เปิดแชท: Ctrl+2 (On the web: Ctrl+Shift+2)
 • เปิดทีม: Ctrl+3 (On the web: Ctrl+Shift+3)
 • ปฏิทิน: Ctrl+4 (On the web: Ctrl+Shift+4)
 • โทร: Ctrl+5 (On the web: Ctrl+Shift+5)0
 • เปิดไฟล์: Ctrl+6 (On the web: Ctrl+Shift+6)
 • ไปไอเทมก่อนหน้า: Left Alt+Up
 • ไปไอเทมถัดไป: Left Alt+Down
 • ไปเซทชั่นก่อนหน้า: Ctrl+Shift+F6
 • ไปเซทชั่นถัดไป : Ctrl+Shift+F6
 • ย้ายทีมขึ้น : Ctrl+Shift+Up
 • ย้ายทีมลง: Ctrl+Shift+Down

คำสั่งเกี่ยวกับข้อความ

 • เขียนข้อความ : C
 • ขยายการเขียนข้อความแบบเต็ม: Ctrl+Shift+X
 • ส่ง: Ctrl+Enter
 • แนบไฟล์: Ctrl+O
 • แทรกกลับ: Shift+Enter
 • ตอบกระทู้: R
 • ทำเครื่องหมายสำคัญไว้ : Ctrl+Shift+I

ประชุมและการโทร

 • อนุญาตโทรแบบเห็นหน้า: Ctrl+Shift+A
 • อนุญาตรับการโทรแบบเสียง: Ctrl+Shift+S
 • ปฏิเสธการโทร: Ctrl+Shift+D
 • เริ่มต้นโทรด้วยเสียง: Ctrl+Shift+C
 • เริ่มต้นโทรแบบ Video Call: Ctrl+Shift+U
 • สลับปิดเสียง: Ctrl+Shift+M
 • สลับวีดีโอ: Ctrl+Shift+O
 • สลับเต็มหน้าจอ: Ctrl+Shift + F
 • ไปยังเครื่องมือสำหรับแชร์ : Ctrl+Shift+Space

ทั้งนี้หากจำคำสั่ง Keyboard shortcut ของ Microsoft Teams ได้จะทำให้การใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมสั่งงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกไบนารีและอัตราแลกเปลี่ยน
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: