เอกสารทางกฎหมาย

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Contents

ГСєб»ЕаНЎКТГЎ®ЛБТВ ГСєб»ЕаНЎКТГґиЗ№ ГСєб»ЕКС­­Т ГСєб»ЕКС­­ТґиЗ№ ИЩ№Вмб»ЕаНЎКТГб¶ЗЕТґѕГйТЗ ЛТ·Хиб»ЕКС­­Т

ГСєб»ЕаНЎКТГ б»ЕАТЙТ№Т№ТЄТµФ єГФЙС·б»ЕАТЙТ

ГТ¤Тб»ЕаНЎКТГВШµФёГГБ ¤У№З№µТБЁГФ§ ГТ¤Тб»ЕаЛБТРКБ §Т№¤ШіАТѕ

вґВ·ХБ§Т№јЩйаЄХиВЗЄТ­ґйТ№ЎТГ ГСєб»ЕКС­­Т

в·Г 081-625-2552 / Fax: 02-115-5898

Line: @gdmtranslation (БХ @ ўйТ§Л№йТґйЗВ№Р¤Р) ЛГЧНЎґ»ШиБаѕФиБаѕЧиН№ єГФЙС·б»ЕґйТ№ЕиТ§№ХйдґйаЕВ¤иР

а»Фґ·УЎТГ ЁС№·Гм – ИШЎГм аЗЕТ 08:30-17:30

гЛйєГФЎТГб»ЕаНЎКТГ б»ЕКС­­Т бЕРГСєГН§аНЎКТГКУ¤С­·ШЎ»ГРаА·г№ЛЕТЎЛЕТВКТўТ

ґйЗВ·ХБ§Т№јЩйаЄХиВЗЄТ­ БЧННТЄХѕ а№й№¤ЗТБ¶ЩЎµйН§ ГТ¤ТаЛБТРКБ

µФґµиНдґйµЕНґ 24 ЄСиЗвБ§ 081-625-2552 ЛГЧН [email protected]

ГСєб»ЕКС­­Т аНЎКТГЎЇЛБТВАТЙТНС§ЎДЙ

·Т§ИЩ№Вмб»Е GDM TRANSLATION БХєШ¤ЕТЎГ¤ШіЗШµФ·ХиѕГйНБгЛйєГФЎТГГСєб»ЕаНЎКТГЎ®ЛБТВ бЎи·Т§ЕЩЎ¤йТ·СиЗд»бЕРєГФЙС·µиТ§ж аѕЧиН№Уд»гЄйг№·Т§Ў®ЛБТВЛГЧНВЧи№ГТВ§Т№»ГРЁУ»Х вґВєГФЎТГўН§ИЩ№Вмб»Е№Сй№БХ¤ЗТБ¶ЩЎµйН§а№ЧйНЛТЎТГб»ЕаНЎКТГ ¤Гє¶йЗ№бЕРГТ¤Тб»ЕаНЎКТГ ·Хи»ГРЛВСґ¤У№З№µТБ¤ЗТБа»з№ЁГФ§ вґВ·Т§аГТВФ№ґХБНєєГФЎТГб»ЕаНЎКТГ·Т§Ў®ЛБТВбЎиЕЩЎ¤йТґС§µиН№Хй

ЎТГб»ЕаНЎКТГ·Т§Ў®ЛБТВµйН§гЄйјЩйаЄХиВЗЄТ­бЕРБХ»ГРКєЎТГімг№ЎТГб»Еа·иТ№Сй№ аѕЧиНгЛйЎТГб»ЕаНЎКТГ а»з№ЎТГб»Е·Хи¶ЩЎµйН§а·иТ№Сй№ ґС§№Сй№єШ¤ЕТЎГўН§·Т§ИЩ№Вмб»ЕаНЎКТГ аГТ№Сй№БХ¤ЗТБЄУ№Т­а»з№НВиТ§КЩ§ ѕГйНБВФ№ґХГСєГН§аНЎКТГЎТГб»Е¶ЩЎµйН§гЛйєГФЙС·µиТ§ж·ХиаўйТБТгЄйєГФЎТГНХЎґйЗВ

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

 • ·ХБ§Т№б»ЕаНЎКТГБТЎ»ГРКєЎТГім ИЩ№ВмГСєб»ЕаНЎКТГўН§аГТ ¤СґКГГ·ХБ№СЎб»Е¤ШіАТѕ б»ЕаНЎКТГа»з№НТЄХѕ БТЎґйЗВ»ГРКєЎТГімб»ЕаНЎКТГНС№ВТЗ№Т№ ·ХБ№СЎб»ЕаНЎКТГЕйЗ№бµиБХ¤ЗТБаЄХиВЗЄТ­ґйТ№ЎТГб»ЕАТЙТвґВµГ§ дБиЗиТЁРа»з№ЎТГб»ЕаНЎКТГа№ЧйНЛТКЕСє«Сє«йН№ ЛГЧНбБйбµиЎТГб»ЕаНЎКТГа№ЧйНЛТа©ѕТРКТўТЗФЄТЄХѕ
 • ЎТõçµиНаЗЕТ ґйЗВ»ГРКєЎТГімб»ЕаНЎКТГНС№ВТЗ№Т№ГиЗБКФє»Х а»з№КФи§ГСє»ГРЎС№¤ЗТБаЄЧиН¶ЧНЁТЎЕЩЎ¤йТ ЛТЎ·иТ№аЕЧНЎгЄйєГФЎТГб»ЕАТЙТЎСєаГТдБиµйН§ЛиЗ§ µГ§аЗЕТб№и№Н№ ЄСЗГм 100% аКБНµй№аКБН»ЕТВ ¤УдЛ№¤У№Сй№ дБијЕСґ дБиКТВдБиаЕЧиН№ дБиаєХйВЗ
 • БХЎГРєЗ№ЎТГµГЗЁКНє бЎйдўЎТГб»ЕаНЎКТГаѕЧиНгЛйдґй§Т№б»ЕаНЎКТГ ·ХиБХ¤ШіАТѕаВХиВБ №НЎЁТЎ·ХБ§Т№№СЎб»ЕаНЎКТГ·Хиа»ХиВБЕ鹴йЗВ¤ШіАТѕ бЕРБТЎ»ГРКєЎТГімг№ЎТГб»ЕаНЎКТГбЕйЗ аГТВС§БХ·ХБ§Т№·ХиаЄХиВЗЄТ­ґйТ№ЎТГѕФКЩЁ№мНСЎЙГ а»з№Л№иЗ¤ѴЎГН§§Т№б»ЕаНЎКТГ аѕЧиНµГЗЁКНє§Т№б»ЕаНЎКТГНВиТ§ЕРаНХВґ ¶Хи¶йЗ№ аѕЧиНгЛйдґй§Т№б»ЕаНЎКТГ·ХиБХ¤ШіАТѕ КБєЩГімбєє ЎиН№¶Ц§БЧНЕЩЎ¤йТ
 • µФґµиНаГТдґй·ШЎаЗЕТ ЛТЎ·иТ№µйН§ЎТГгЄйєГФЎТГб»ЕАТЙТЎСєаГТ КТБТГ¶µФґµиНЎСєаГТдґйЛЕТВЄиН§·Т§ дБиЗиТЁРа»з№ в·ГИСѕ·м НХаБЕм бїЎ«м ЛГЧНЁРБТаН§·ХиКУ№СЎ§Т№аЕВЎздґй ИЩ№Вмб»ЕаНЎКТГ БХ·ХБ§Т№ѕГйНБєГФЎТГ·иТ№ґйЗВгЁ бЕРаѕФиБЄиН§·Т§ Skype: [email protected]

аГТВЦґ¶ЧН¤ЗТБа»з№КиЗ№µСЗўН§ЕЩЎ¤йТа»з№КУ¤С­ ЕЩЎ¤йТ·ШЎ·иТ№·ХиаўйТБТгЄйєГФЎТГЎСє·Т§ИЩ№ВмГСєб»ЕаНЎКТГаГТ ЁРБСи№гЁдґйЗиТўйНБЩЕЎТГ б»ЕаНЎКТГ ўН§·иТ№ЁРдБи¶ЩЎа»ФґајВбµиНВиТ§гґ вґВ·СиЗд»бЕйЗ·Т§ИЩ№ВмГСєб»ЕаНЎКТГ ЁРдБиа»ФґајВўйНБЩЕКиЗ№єШ¤¤Е·Хи·иТ№гЛйєШ¤¤ЕНЧи№·ГТє аЗй№бµиг№ЎГіХ·Хи·Т§ИЩ№ВмГСєб»ЕаНЎКТГЁУа»з№µйН§а»ФґајВўйНБЩЕКиЗ№єШ¤¤ЕєТ§КиЗ№ўН§·иТ№гЛйбЎијЩй·ХиаЎХиВЗўйН§ ЛГЧН а»ФґајВµТБЎ®ЛБТВЛГЧН¤УКСи§ИТЕ ЛТЎЕЩЎ¤йТН§¤мЎГЛГЧНєГФЙС·µйН§ЎТГаѕФиБ¤ЗТББСи№гЁ КТБТГ¶Ки§аНЎКТГЕ§№ТБЎТГ»Ў»ФґўйНБЩЕЎТГб»Е ЛГЧНа№ЧйНЛТАТВг№аНЎКТГ ·Т§аГТВФ№ґХЕ§№ТБг№КС­­ТЎТГЕ§№ТБ№Сй№ бЕР№НЎЁТЎ№Хй аГТВФ№ґХбЎйдўЎТГ б»ЕаНЎКТГ ·Хи·УЎТГб»ЕвґВИЩ№ВмГСєб»ЕаНЎКТГ ўН§аГТ «Ци§ЁР·УЎТГГСє»ГРЎС№§Т№ вґВЁРбЎйдўгЛйа»з№ЁУ№З№ 2 ¤ГСй§ АТВг№ГРВРаЗЕТ 1 аґЧН№ ЛЕС§ЁТЎ·Хи·Т§аГТК觧ҹгЛйбЎиЕЩЎ¤йТ***

เอกสารทางกฎหมาย XM

นโยบายและข้อตกลงทางธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)

เงื่อนไขและข้อตกลง

โบนัสโปรแกรม

โรยัลตี้โปรแกรม

โบนัสต้อนรับ

เงื่อนไขและข้อตกลงของVPS

การป้องกันการฟอกเงิน

นโยบายการดำเนินการคำสั่ง

ข้อมูลความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ขั้นตอนการดำเนินการกับความไม่พึงพอใจ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับกฎหมาย: เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ XM Global Limited ซึ่งมีที่อยู่ที่ใช้จดทะเบียนคือ No. 5 Cork Street, Belize City, Belize, CA

Trading Point Holdings Ltd เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Trading Point of Financial Instruments Limited, XM Global Limited, Trading Point of Financial Instruments UK Limited, Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd, และ Trading Point MENA Limited

Trading Point of Financial Instruments Limited ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC) (ใบอนุญาตเลขที่ 120/10)
XM Global Limited ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงินสากล (IFSC) (ใบอนุญาตเลขที่ IFSC/60/354/TS/19)

Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (AFSL 443670)
Trading Point MENA Limited ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานผู้กำกับดูแลทางการเงินดูไบ (DFSA) (หมายเลขอ้างอิง F003484)

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD มีความเสี่ยงสูงกับเงินลงทุนของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจกับข้อมูลความเสี่ยงของเรา

พื้นที่จำกัด: XM Global Limited ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อิสราเอล และ อิหร่าน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้

ด้วยการคลิกที่ “ต่อไป” คุณได้ยอมรับในการตั้งค่าคุกกี้เริ่มต้นบนเว็บไซต์ของเรา

XM มีการใช้คุกกี้เพื่อทำให้เรามั่นใจว่า เราได้ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านในขณะที่ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้บางตัวมีความจำเป็นสำหรับการทำงานของฟีเจอร์สที่สำคัญบางอย่างและไม่สามารถถูกปิดการใช้งานได้ เช่น ช่วงเวลาการล็อกอิน คุกกี้ตัวอื่น ๆ ช่วยเราในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์การใช้งานของท่านผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบของแต่ละท่าน รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์ทราฟฟิกของเรา โดยที่คุกกี้ดังกล่าวอาจรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ตลอดเวลา

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้

ด้วยการคลิกที่ “ต่อไป” คุณได้ยอมรับในการตั้งค่าคุกกี้เริ่มต้นบนเว็บไซต์ของเรา

XM มีการใช้คุกกี้เพื่อทำให้เรามั่นใจว่า เราได้ให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านในขณะที่ท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้บางตัวมีความจำเป็นสำหรับการทำงานของฟีเจอร์สที่สำคัญบางอย่างและไม่สามารถถูกปิดการใช้งานได้ เช่น ช่วงเวลาการล็อกอิน คุกกี้ตัวอื่น ๆ ช่วยเราในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราและประสบการณ์การใช้งานของท่านผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบของแต่ละท่าน รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์ทราฟฟิกของเรา โดยที่คุกกี้ดังกล่าวอาจรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ตลอดเวลา

การตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อคุณมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะเก็บไฟล์คุกกี้นี้ไว้ภายในเว็บบราวเซอร์ของคุณ

คุกกี้ไม่สามารถส่งไวรัสหรือมัลแวร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เนื่องจากข้อมูลในคุกกี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเคลื่อนที่ไปและกลับ ดังนั้นมันจึงไม่สามารถส่งผลต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แต่มันจะทำงานเป็นเหมือนกับล็อกบันทึกข้อมูล (บันทึกกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้และจดจำข้อมูลที่จำเป็น) และมีการอัพเดททุกครั้งที่คุณได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากการเข้าถึงคุกกี้ ซึ่งถูกส่งไปโดยเว็บไซต์ของเรา คุกกี้แต่ละประเภทจะมีการติดตามกิจกรรมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุกกี้ session จะถูกใช้เฉพาะในช่วงที่กำลังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เมื่อคุณได้ออกไปจากเว็บไซต์แล้ว คุกกี้นี้จะหายไป

เพราะเหตุใดคุกกี้ถึงมีประโยชน์?

เราใช้คุกกี้ฟังก์ชั่นเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ของเรา สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าได้ด้วยการระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้ในการติดตามว่าหน้าใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด และวิธีการที่เชื่อมโยงระหว่างหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์แบบใดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เรายังสามารถติดตามได้ว่าคุณได้ถูกแนะนำมาจากเว็บไซต์ใด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาแคมเปญโฆษณาของเราในอนาคตได้

ตัวอย่างการใช้คุกกี้อีกแบบหนึ่งคือ เพื่อการจัดเก็บบันทึกข้อมูลของคุณเป็นรอบ ๆ นั่นหมายความว่าเมื่อคุณล็อกอินเข้าไปยังพื้นที่สำหรับสมาชิกเพื่อทำการฝากเงิน “คุกกี้ระบุรอบการใช้งาน” จะถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เว็บไซต์จดจำว่าคุณได้ทำการล็อกอินแล้ว ถ้าหากเว็บไซต์ไม่ได้ตั้งคุกกี้นี้ขึ้นมา คุณจะถูกขอให้ใส่ล็อกอินและรหัสผ่านในทุก ๆ หน้าที่ถูกเปิดขึ้นมาในกระบวนการการฝากเงิน

นอกจากนี้คุกกี้ฟังก์ชั่นยังได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้เราสามารถจดจำความชื่นชอบของคุณ และระบุตัวคุณในฐานะผู้ใช้ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและการทำงานอย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะช่วยไม่ให้คุณต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้ทุกครั้งที่คุณเข้าใช้งานแพลตฟอร์มซื้อขายของเรา รวมถึงยังได้ทำการแสดงข้อมูลตามความชื่นชอบของคุณ เช่น ภาษาที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อคุณล็อกอิน

นี่คือภาพรวมของสิ่งที่ได้รับจากฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่างของคุกกี้:

 • ตรวจสอบตัวตนของคุณและตรวจเช็คว่าคุณได้ทำการเยี่ยมชมมาจากประเทศใด
 • ตรวจสอบประเภทของบราวเซอร์และอุปกรณ์
 • ติดตามว่าผู้ใช้ได้รับการแนะนำมาจากเว็บไซต์ใด
 • ช่วยให้กลุ่มบุคคลที่สามสามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google, Inc. (“Google”) Google Analytics จะใช้คุกกี้วิเคราะห์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยเว็บไซต์ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุกกี้นี้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึง IP address ของคุณ) อาจถูกส่งไปยังและถูกจัดเก็บไว้ที่เซิฟเวอร์ของ Google Google อาจใช้ข้อมูลนี้ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ Google ยังอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือตามแต่ที่ Google จะมอบหมายให้บุคคลที่สามเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของ Google โดยที่ Google จะไม่มีการเชื่อมโยง IP address ของคุณกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ ด้วยการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณถือว่าได้ยินยอมให้ Google เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้

а№Ђаё­аёЃаёЄаёІаёЈаё—аёІаё‡аёЃаёЋаё«аёЎаёІаёў

ทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายสำหรับ Forex4you ที่ให้บริการและโปรแกรมต่างๆ

นโยบาย Know your cllient (KYC)

Updated at: 08.04.2020

นโยบายการคืนเงิน

Updated at: 27.12.2020

นโยบายการร้องเรียน

Updated at: 23.01.2020

аёЁаё±аёћаё—а№Њаёљаё±аёЌаёЌаё±аё•аёґ

Updated at: 23.01.2020

аё›аёЈаё°аёЃаёІаёЁаё„аё§аёІаёЎа№ЂаёЄаёµа№€аёўаё‡

Updated at: 23.01.2020

ข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้สำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือ

Updated at: 23.01.2020

ข้อตกลงบัญชีแบบ Swap-free

Updated at: 23.01.2020

ข้อตกลงของลูกค้า

Updated at: 08.04.2020

аёЃаёЋаёЈаё°а№Ђаёљаёµаёўаёљ

Updated at: 18.03.2020

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

Updated at: 23.01.2020

ข้อตกลงพันธมิตร

Updated at: 08.04.2020

аё„аёіаё–аёІаёЎа№Ђаёћаёґа№€аёЎа№Ђаё•аёґаёЎ?

аёћаёљаёЃаё±аёљаёљаё™ Social Media

Forex4you В© Copyright 2007-2020 E-Global Trade & Finance Group, Inc. BVI.

First Floor, Mandar House, Johnson’s Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Phone: +1-284-494-1576
Fax: +1-284-495-4753

E-Global Trade & Finance Group, Inc. ได้รับอนุญาตและอยู่ใต้การกำกับดูแลจากคณะกรรมการกำกับบริการทางการเงิน (BVI FSC) จากกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และธุรกิจการลงทุน ใบอนุญาตเลขที่ SIBA/L/12/1027

คำเตือน: การเทรดในตลาด forex มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด การเทรดนั้นอาจจะไม่เหมาะสำหรับนักเทรดและนักลงทุนบางท่าน ยิ่ง leverage เพิ่ม ความเสี่ยงก็เพิ่มเป็นเงาตามตัว กรุณาอ่านและทำความเข้าใจให้ชัดเจนกับ การเปิดเผยความเสี่ยง.

TFG Global Limited (HE256089, Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor flat/off.25, Nicosia, P.C.1061, Cyprus CY) ได้บรรลุข้อตกลงกับ E-Global Trade & Finance Group, Inc. LLC “UNS2” ได้บรรลุข้อตกลงกับ E-Global Trade & Finance Group, Inc.

สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, แคนาดา, ออสเตรเลีย, และยุโรป ไม่สามารถใช้บริการได้ Share4you & Forex4you เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นของ E-Global Trade & Finance Group, Inc.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกไบนารีและอัตราแลกเปลี่ยน
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: