เชิงเส้นเส้นถดถอย

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Индикатор для бинарных опционов Linear Regression (индикатор Линейной Регрессии)

Индикатор бинарных опционов Линейной Регрессии представляет собой условный коридор цены актива. Образуется он двумя линиями: верхняя- линия сопротивления, нижняя- линия поддержки. Ширина канала находится в зависимости от таймфрейма, который использует трейдер в настройках живого графика.

Индикатор технического анализа Linear Regression очень прост в применении. Я сама его очень люблю и активно использую в своём анализе рынка.

Сигналы по индикатору Линейной регрессии :

– если стоимость актива приближается, дотрагивается или даже пробивает верхнюю линию сопротивления, ожидается отскок цены и дальнейшее движения в противоположную сторону. В данном случае стоит открывать опцион PUT .

– если стоимость актива приближается, дотрагивается или даже пробивает нижнюю линию поддержки, ожидается отскок цены и дальнейшее движение в противоположную сторону. В данном случае стоит открывать опцион CALL .

Использование индикатора Линейной регрессии требует внимание и соблюдение некоторых правил :

– если Вы торгуете валютными парами, следите за новостями экономического календаря. Не торгуйте за полчаса и 30 минут после выхода важных экономических показателей.

– при открытии опциона CALL следите, чтобы общее направление ценового канала также двигалось вверх. И наоборот, при открытии опциона PUT, ценовой канал должен иметь нисходящий тренд.

Лучше всего индикатор линейной регрессии показывает себя на старших таймфреймах от 15 и более минут. Опытные профи и вовсе рекомендуют применять его на как минимум часовых временных интервалах.

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

На 1-5 минутных линейных коридор, который будет выстраиваться линиями индикатора, не будет точным. И сигналы в большинстве случаев будут ложными.

Это отличный технический инструмент для тех новичков, которые не умеют строить линии поддержки и сопротивления самостоятельно.

Но, несмотря на его существенные преимущества, есть и некоторые недостатки. Он способен перерисовывать свои значения сразу после формирования очередной новой свечи. Такое явление больше похоже на классическое запаздывание, которое я часто наблюдаю у тех же Скользящих средних, которые не поспевают за изменением тренда.

Чтобы минимизировать количество ложных сигналов, необходимо придерживаться следующих правил:

 • выбирать валютную пару с минимальной волатильностью;
 • количество прибыльных сделок будет больше, если высока вероятность пребывания торгового актива в состоянии флета.

Для фильтрации ложных пробоев границ Linear Regression рекомендую применять дополнительные индикаторы, которые способны определить как тренд, так и боковой флет.

Некоторые опытные профи помимо классических сигналов на отскок от верхних и нижних границ открывают ордера и в случае пробоя центральной линии. Это означает, что произошла смена тенденции на противоположную.

เชิงเส้นเส้นถดถอย

аБЧиН x а»з№ ¤Рб№№ ·ґ КНє ґйТ№ ¤НБѕФЗаµНГм бЕР а»з№ ¤иТ »ГРБТі ўН§ ¤Рб№№ ·ґ КНє ґйТ№ ¤іФµ ИТКµГм аКй№ ¶ґ ¶НВ ЁТЎ КБЎТГ №Хй бКґ§ г№ АТѕ 4

КБЎТГ ¶ґ ¶НВ ЄХй ЗиТ ¤Рб№№ ·ґ КНє ґйТ№ ¤іФµ ИТКµГм аѕФиБ ўЦй№ (Еґ Е§) 0.86 ¤Рб№№ µиН бµи ЕР ¤Рб№№ ·Хи аѕФиБ ўЦй№ (Еґ Е§) ўН§ ЎТГ ·ґ КНє ґйТ№ ¤НБѕФЗаµНГм бЕР ¶йТ №ФКФµ ·У ¤Рб№№ ¤НБѕФЗаµНГм дґй 18 ¤Рб№№ Ўз ¤Тґ ЗиТ ¤Рб№№ ¤іФµ ИТКµГм ўН§ аўТ ¤ЧН 40.17 (= 24.69 + 0.86 (18) ) ¤Рб№№
г№ ЎТГ №У КБЎТГ ¶ґ ¶НВ д» гЄй г№ К¶Т№ ЎТГім ЄХЗФµ ЁГФ§ ¤ЗГ ·ГТє ЗиТ КБЎТГ ¶ґ ¶НВ НТЁ аЛБТР ЛГЧН аўйТ ЎСє ўйН БЩЕ ·Хи №У БТ КГйТ§ КБЎТГ ґХ БТЎ бµи дБи дґй ЛБТВ ¤ЗТБ ЗиТ ЁР №У д» гЄй ¤Тґ ¤Ра№ ¤иТ µиТ§ ж дґй ґХ БТЎ ґйЗВ ·Сй§ №Хй аѕГТР КБЎТГ №Сй№ КГйТ§ ўЦй№ ЁТЎ ўйН БЩЕ µСЗ НВиТ§ ЄШґ Л№Ци§ ·Хи ГЗє ГЗБ БТ ўйН БЩЕ µиТ§ ЄШґ ЛГЧН ЎТГ аЎзє ўйН БЩЕ аѕФиБ ўЦй№ ЁР гЛй КБЎТГ ·Хи µиТ§ д» дґй

вґВ »ЎµФ КБЎТГ ·Хи КГйТ§ ЁТЎ ўйН БЩЕ ЁУ№З№ БТЎ ЁР БХ ¤ЗТБ №иТ аЄЧиН ¶ЧН БТЎ ЎЗиТ бµи НВиТ§ дГ Ўз µТБ КФи§ КУ¤С­ ¤ЧН µйН§ БХ ЎТГ Н№ШБТ№ КБЎТГ ·Хи дґй ЁТЎ µСЗ НВиТ§ аѕЧиН гЛй гЄй дґй ЎСє »ГРЄТЎГ ·СиЗ д» аГЧиН§ ЎТГ Н№ШБТ№ µйН§ НТИСВ ¤ЗТБ ГЩй ·Т§ ·ДЙ®Х К¶ФµФ ЁЦ§ ЁР дБи ЎЕиТЗ ¶Ц§ г№ ·Хи №Хй

ЎТГ №У КБЎТГ ¶ґ ¶НВ д» гЄй ¤Тґ ¤Ра№ ¤иТ y КУЛГСє ¤иТ x µиТ§ ж ¤ЗГ ЛЕХЎ аЕХиВ§ ЎГіХ ·Хи ¤иТ x №Сй№ а»з№ ¤иТ ·Хи ННЎ №НЎ ЄиЗ§ ўйН БЩЕ ўН§ x ·Хи аЎзє БТ БТЎ аѕГТР ¤иТ ¤Тґ ¤Ра№ ўН§ y БХ вНЎТК јФґ ѕЕТґ дґй КЩ§

ЎГіХ ѕФаИЙ ·Хи БХ ЎТГ гЄй єиНВ ¤ЧН аБЧиН µСЗ б»Г НФКГР x а»з№ аЗЕТ µСЗ б»Г µТБ y НТЁ ЁР дґй бЎи ЁУ№З№ »ГРЄТЎГ ГТ¤Т ЛШй№ ВНґ ўТВ КФ№ ¤йТ µСЗ б»Г аЛЕиТ №Хй БХ ¤иТ б»Г µТБ аЗЕТ ЎТГ ¤Тґ ¤Ра№ ЛГЧН ѕВТЎГім ¤иТ y µйН§ НТИСВ ЎТГ ЗФа¤ГТРЛм ўйН БЩЕ г№ НґХµ ·Хи јиТ№ БТ КГйТ§ а»з№ КБЎТГ ·Хи НёФєТВ ¤ЗТБ КСБѕС№ём ГРЛЗиТ§ y бЕР x бЕйЗ гЄй ѕВТЎГім ¤иТ y µиН д» г№ Н№Т¤µ №Си№ ЛБТВ ¶Ц§ ¤ЗТБ КСБѕС№ём ГРЛЗиТ§ y бЕР x г№ Н№Т¤µ µйН§ БХ ГЩ» бєє аЛБЧН№ ЎСє ·Хи јиТ№ БТ г№ НґХµ ЁЦ§ ЁР гЄй КБЎТГ ¶ґ ¶НВ №Сй№ ¤Тґ ¤Ра№ Н№Т¤µ дґй

เชิงเส้นเส้นถดถอย

��� ����ҳ ��� a ��� b �ҡ ��� ��� (x 1 , y 1 ) , (x 2 , y 2 ) , � , (x n , y n ) ���� ��� �� ��� �ç ��� ��� �Ѻ ��� ��� �� �� ��� �ش �� �Ը� ��� ��� �� ��� ���� �� ��� �Ը� ���ѧ �ͧ ���� ��� �ش (least squares method) �Ը� ��� �� ��� ��� ����ҳ a ��� b ��� �� ��� ���� ᵡ ��ҧ �ͧ ��� ��� �� ��� �Ѻ ��� ��� �Ҵ ��� �� �ҡ ����� �� ��� �� ��� ���� ��� �ش �ѧ ��� ��� �� �ѭ�ѡɳ� (��ҹ ��� y hat) ᷹ ��� �Ҵ ��� �ͧ ��� �� ��� ����� �� ��� ��� �� ����ҳ ��� ���

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกไบนารีและอัตราแลกเปลี่ยน
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: