Plus500

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Trade CFDs on Shares, Indices, Forex and Cryptocurrencies

Reliable, Simple, Innovative.
Join millions who have already traded with Plus500.

Get More

We offer the complete package:

 • Tight spreads
 • No commissions
 • Leverage of up to 1:300
 • Fast and reliable order execution
 • Plus500 is mainly compensated for its services through the Bid/Ask spread.

Trade with Trust

Plus500 Ltd is a UK FTSE 250 company listed on the London Stock Exchange’s Main Market for Listed Companies

Your funds are kept in segregated bank accounts

* Some of the payment methods may not be available in your country.

Take Control

Use our advanced tools and features to gain control on your account:

 • Stop Limit / Stop Loss / Trailing Stop
 • Guaranteed Stop
 • Negative balance protection
 • FREE email & push notifications on market events
 • Alerts on price movements, Change % & Traders’ Sentiments

Explore Markets

Trade the world’s most popular markets and explore endless trading opportunities. We offer +2000 financial instruments, FREE real time quotes and dedicated round-the-clock customer support.

Handel in CFD’s op aandelen, indices, Forex, en cryptovaluta

Betrouwbaar, eenvoudig, innovatief.
Sluit u aan bij de miljoenen mensen die al met Plus500 handelen.

Krijg meer

Wij bieden het complete pakket aan:

 • De dienstverlening van Plus500 wordt grotendeels gecompenseerd door de Koop/Verkoop (Bid/Ask) spread.

Handel met vertrouwen

Plus500UK is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FRN 509909)

Plus500 Ltd is een UK FTSE 250 bedrijf genoteerd aan de belangrijkste markt van de beurs van Londen voor beursgenoteerde bedrijven

Uw fondsen zijn veilig in gescheiden bankrekeningen

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

Beveiligd door SSL

* Sommige betaalmethoden zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land.

Neem de controle

Gebruik onze geavanceerde hulpmiddelen en functies om uw rekening te beheren:

 • Stop limit / Stop loss / Trailing stop
 • Gegarandeerde Stop
 • GRATIS e-mail & pushmeldingen bij marktgebeurtenissen
 • Waarschuwingen op de prijsbewegingen, percentagewijziging & sentiment van handelaren

Ontdek de markten

Handel in de meest populaire markten van de wereld en verken eindeloze handel opties. Wij bieden duizenden financiële instrumenten aan, GRATIS real-time koersen en 24/7 online ondersteuning.

Handelaars gids

Speel eerlijk

Plus500 in 2020

Handelen is binnen handbereik

Handel overal en op elk gewesnt moment met behulp van onze verschillende platformen.

Hulp nodig?

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 80,5% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

De dienstverlening van Plus500 wordt grotendeels gecompenseerd door de Koop/Verkoop (Bid/Ask) spread. Raadpleeg onze Vergoedingen en kosten.

Plus500 is een handelsmerk van Plus500 Ltd. Plus500 Ltd werkt via de volgende dochtermaatschappijen:
Plus500UK Ltd is toegelaten en gereguleerd door de Britse Autoriteit Financiële Markten (FCA). Britse Autoriteit Financiële Markten-registratienummer: 509909. Kantooradres: Plus500UK Ltd, 78 Cornhill | London EC3V 3QQ
Plus500CY Ltd is geautoriseerd en wordt geregeld door de Cyprus Securities and Exchange Commission (licentienr. 250/14).
Plus500AU Pty Ltd houdt AFSL #417727 afgegeven door ASIC, FSP Nr. 486026 afgegeven door de FMA in Nieuw-Zeeland en geautoriseerde financiële dienstverlener #47546 afgegeven door de FSCA in Zuid-Afrika.
Plus500SEY Ltd is authorised and regulated by the Seychelles Financial Services Authority (Licence No. SD039).
Plus500SG Pte Ltd (UEN 202022211Z) heeft een kapitaalmarkten dienstverlening licentie van de Monetary Authority van Singapore voor de handel in kapitaalmarkten producten (licentie nr. CMS100648-1).

Handeln Sie mit Deutschlands Nr.1 CFD-Plattform*

Zuverlässig, Einfach, Innovativ. Handeln Sie Deutschlands beliebteste Finanzinstrumente: Deutschland 30, Bitcoin, EUR/USD & Öl mit unserem CFD-Service.

Erhalten Sie mehr

Wir bieten das komplette Paket:

 • Plus500 wird für seine Leistungen hauptsächlich durch die Geld-Brief-Spanne kompensiert.

Handeln Sie mit Vertrauen

Plus500UK ist autorisiert und wird reguliert durch die Financial Conduct Authority (FRN 509909)

Plus500 Ltd ist ein UK FTSE 250-Unternehmen, das am Hauptmarkt der Londoner Börse für börsennotierte Unternehmen notiert ist.

Ihr Geld wird in getrennt geführten Bankkonten sicher aufbewahrt

Gesichert durch SSL

* Manche Zahlungsmethoden sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Übernehmen Sie die Kontrolle

Nutzen Sie unsere erweiterten Tools und Funktionen, um die Kontrolle über Ihr Konto zu erlangen:

 • Stopp-Limit / Stopp-Loss / Trailing Stopp
 • Garantierter Stopp
 • KOSTENLOSE E-Mails & Mitteilungen zu Marktgeschehnissen
 • Benachrichtigungen zu Preisbewegungen, Veränderung in % & Meinungen der Händler

Erkunden Sie die Märkte

Handeln Sie auf den beliebtesten Märkten der Welt und erkunden Sie endlose Handelsoptionen. Wir bieten Tausende von Finanzinstrumenten, KOSTENLOSEN Echtzeitkursen und Online-Support rund um die Uhr.

Anleitung für Trader

Fair spielen

Plus500 im Jahr 2020

Handel zu Ihrer Verfügung

Handeln Sie überall und jederzeit mit unseren unterschiedlichen Plattformen.

Benötigen Sie Hilfe?

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 80,5% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Plus500 wird für seine Leistungen hauptsächlich durch die Geld-Brief-Spanne kompensiert. Sehen Sie unsere Gebühren und Abgaben an.

Nach der Gesamtzahl der Beziehungen zu deutschen CFD-Händlern. Investment Trends 2020 Deutschland Leverage-Handelsbericht.

Plus500 ist eine Handelsmarke von Plus500 Ltd. Plus500 Ltd arbeitet über die folgenden Tochtergesellschaften:
Plus500UK Ltd ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert. Britische Finanzaufsichtsbehörde FCA-Registernummer: 509909. Anschrift: Plus500UK Ltd, 78 Cornhill | London EC3V 3QQ
Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch die Cyprus Securities and Exchange Commission (Lizenznr. 250/14).
Plus500AU Pty Ltd hält AFSL #417727, herausgegeben von ASIC, FSP Nr. 486026 herausgegeben von der FMA in Neuseeland und Autorisierter Finanzdienstleister #47546, herausgegeben von der FSCA in Südafrika.
Plus500SEY Ltd is authorised and regulated by the Seychelles Financial Services Authority (Licence No. SD039).
Plus500SG Pte Ltd (UEN 202022211Z) verfügt über eine Dienstleistungslizenz für Kapitalmärkte der Währungsbehörde von Singapur für den Handel mit Kapitalmarktprodukten (Lizenznr. CMS100648-1).

การจัดอันดับของโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี:
 • Binarium
  Binarium

  อันดับที่ 1 ในการจัดอันดับโบรกเกอร์ตัวเลือกไบนารี!

 • Binomo
  Binomo

  อันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ! นายหน้าที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกไบนารีและอัตราแลกเปลี่ยน
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: